8 reflexiones similares encontradas:

Agosto 22, 2021
  • Joshua 24:1-2, 15-18<br>Ephesians 5:21-32
BLESSED SUBMISSION
Agosto 26, 2018
  • Joshua 24:1-2, 15-18<br>Ephesians 5:21-32
HIS EUCHARISTIC CHALLENGE
Agosto 23, 2015
  • Joshua 24:1-2, 15-18<br>Ephesians 5:21-32
"A LIFE OF FAITH" (Gal 2:20)
Agosto 26, 2012
  • Joshua 24:1-2, 15-18<br>Ephesians 5:21-32
SERIOUSLY
Agosto 23, 2009
  • Joshua 24:1-2, 15-18<br>Ephesians 5:21-32
BLESSED SUBMISSION
Agosto 27, 2006
  • Psalm 34<br>John 6:60-69
THE FAMILY THAT PRAYS TOGETHER...
Agosto 24, 2003
  • Joshua 24:1-2, 15-18<br>Ephesians 5:21-32
  • Psalm 34<br>John 6:60-69
HIS EUCHARISTIC CHALLENGE
Agosto 27, 2000
  • Psalm 34<br>John 6:60-69
SERVICE ENTRANCE